بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Saturday, July 27, 2013
 
تانک من زخمی است
تانک من
گلوله خورده است
تانک من دارد
توی آتش می سوزد
تانکم را تعمبر کنید
مرتبش کنید
چراغهاش را تمیز کنید
و خاک شنی هایش را بتکانید
توی کابینش
عود بگذارید
نازش کنید
بوسش کنید
آرامش کنید
هر چه فریاد می زنم
ول نمی کند جنازه ی من را

Saturday, July 20, 2013
 
-درباره ی من بنویس علی
- چی بنویسم آقا؟
شما مال کدام جنگ لعنتی هستید؟
- جنگهای جهان
  مثل هم اند علی
مرده های جنگهای جهان
مثل هم اند علی 
درباره ی من بنویس
نگذار من 
 بدون نام بمیرم

Friday, July 12, 2013
 
جبهه ایهام ندارد

اینور خط
ما با بچه ها
توی شیشه 
کوکا می نوشیم
آنور خط
آنها
توی قوطی
 کوکا می نوشند
و کوکای سیاه گازدار شیرین
در دو سوی خط
نوشیده می شود