بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Wednesday, December 14, 2016
 
برف خواهد بارید
برف بسیاری خواهد بارید
بر صورت کشتگان دشت
پلک چشمهای جنازه برهم یخ خواهد شد
زخم های جنازه یخ خواهد شد
طنین فریاد ها توی سرما
گم خواهد شد
و رطوبت گلوها
و عکس های مانده ی تکی
با دختران دختری نکرده
عشق های نصفه ی تلخ
برف خواهد بارید
و لای لای وحوش
سربازهای بر زمین اوفتاده را
خواب تازه خواهد داد