بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Saturday, December 21, 2013
 
جسد
مرده
یا شهید
اصل داستان این است
علی برایت شوهر نخواهد شد

Friday, December 6, 2013
 
مردهای دو سوی جبهه  ما مردم ساده ای هستیم برای کارهای کوچک که مدت کوتاهی زنده ایم همین چند لحظه را از ما دریغ می کنند