بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, March 25, 2013
 
روایت فتح

گفت
من
برای حوری خودم می جنگم
برای تو بابا
و توی آتش جهنم
گم شد


Tuesday, March 12, 2013
 
توی جنگ پر حرفها همیشه زودتر می میرند. قناسه ها صدای پرنده ها را از دوردست ها می شنوند و شکارشان می کنند. برای همین هم هست که ارتش سرباز ساکت می خواهد. حتی نفس کشیدن هم باید آهسته باشد. توی جنگ فقط تفنگها حق حرف زدن دارند...