بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Wednesday, March 23, 2016
 

هر بار شب می آید
اسم ستاره که آمد
من از روی برج
به دشت خیره می شوم
به بلوک های غمگین سنگرها
که در هر کدام
مردی
 توی رویای زنی خوابیده

- من بیدارم قربان
من مثل مردهای دیگر نبودم
عکس لرزان ستاره
توی چشمهام
مرا برای همیشه
نگهبانی
بی مانند کرده است