بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Wednesday, August 12, 2015
 
هر بار یاد مردن ام می افتم
جایی از دنیا
انفجارات کوچکی من را
می ترکانهد از هم
انگار
یاد چیزی افتاده ام که نباید می افتید
انگار
قنداق تلخ تفنگی
که من را
بزرگ کرده است را
باز کرده اند از هم
و من را
ربوده اند از
دستهای 
خاطرات هام