بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Sunday, August 13, 2017
 
استحجاج
زن باید
مردش را
از ذکاوت انگشت‌هاش بشناسد
از گرانش بازوهاش
از خطوط تن‌ش
و من
که زنی معمولی از تهران ام
که گیسوان خرمایی‌م را
حتی
دریا ندیده
تو را
از چشم‌های ساده‌‌ات می‌شناختم
از سگرمه‌های تلخ ابروی‌ت
و از بوسه های بی صدای‌ت
و نفس‌های‌ت  
شب‌ها
و حالا نمی‌شناسم تو را
جنازه هم  ندارم حتی
از تو
حالا که سر نداری