بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, June 30, 2014
 
گفته
می رم جبهه می میرم
و انقدر تمیز مرده
شهید راه حق
سفیدی و اینها
وایتکس
عین اینکه دیگه حواسش به من نباشه
دوسم نداشته باشه
خواسگار من نباشه
مغازه نباشه
با کوت صندلی های بی رنگ
انگار
من
دیگه عاشق نداشته باشم

Wednesday, June 11, 2014
 
برایم آب آوردند
وقتی شهید شدم برایم آب آوردند
و توی سینی حوری آوردند
و اسم هیچکدام از حوری ها
حوری نبود
و اگر بود
تو نبود
هیچکدام
قدر تو
فرفری نبود
و هیچکدام
 وقت رفتن آدم
بچه نمی شد