بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, December 29, 2008
 
گفت "آن کسی که زودتر، پلاکش می شود به گردن آدم بعدی" بعد گفت "آن همه پلاک سنگین می شود به آدم کم کم و گردن آدم را می شکند" و گفت "جنگ که تمام شد دیدیم کلی آدم حسابی مرده پلاکهایشان به گردن مان سنگین است"

Monday, December 22, 2008
 
زنگ زدند بهش گفتند مامانت مرده و دیوانه شد. مال بمب نبود بیخود اسمش را گذاشتند علی موجی ساده ی ساده زنگ زدند گفتند مامانت مرده بعد دیوانه شد دقیق دقیق یادم هست...

Tuesday, December 9, 2008
 
یکی از دکمه هایم
که دوخته بودی
کنده شده
یادت ولی جدا نمی شود
از من
خمپاره دارد
سنگر شهید موسوی ها را
می تراشد