بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Sunday, November 29, 2015
 
تمارین (شهربازی/ پوتین/ مقوا)

بمب ها آمدند
مثل پوتین بچه های چهارساله
دوان لا به لای لای مقواها
بمب ها آمدند
و شهر و شهربازی
قاطی رویای آدم ها
کوچک و کوچکتر
لباس ها
بر طناب ها باقی ماند
و شط
شبیه رگهای مرده هایش
 سرخ و دلمه
در خودش غلطید

بمب ها آمدند
و بعد اینکه رفتند
هنوز
بچه ها
از کوچه ها
مانده بودند