بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Friday, August 29, 2014
 
مرگ برادر سرباز است
و هر سرباز
برادر سرباز است
مرگ و سربازها هر دو
لباس تنگ سبز می پوشند
و خاکستری به اعتقاد سربازها و مردن ها زیباست
و حتی سربازهایی که صبح می میرند
دست توی گردن مرگ
غروب های خاکستری را
 میک می زنند تا فردا

Monday, August 18, 2014
 
اسمتو میزارن شهید
برات گل میارن
تیر در میکنن
شیپور می زنن
به یادهم نمی آرن
که تو
توی گرما
له له
عین سگ مردی