بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, February 23, 2015
 
انگار مرا داعش
در قفس گذاشته سوخته باشد
دوباره باز
سوخته باشد
و سوخته باشد
و سوخته باز
حالا که نام سرزمین ام را نمی دانم

Monday, February 9, 2015
 

تا کار می کند چشم آدم خاک است تا کار می کند چشم آدم زن نیست تا کار می کند چشم آدم جهان پر از مردهای شبیه هم اند با تفنگ های فلزی سنگین و تشنگی دارد آدم را دیوانه می کند تشنگی به آب نیست آدم تشنه ی آبادی است تشنه ی جیر جیر و خنده ی زن ها تشنه ی بچه های چاق بچه های خاکی تا کار می کند چشم آدم جبهه فقط خاک و گردها و تشنگی است