بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Wednesday, November 24, 2010
 
یک مجیدی بود آن موقع ها که می رفت بالای تپه با یک زبانی آواز عجیبی می خواند. بعضی ها می گفتندهیچ چی جز آواز نمی خواند. فرمانده می گفت "جنگ هم همینطوری است زمین ها بهانه اند جنگ فقط به خاطر جنگیدن و اینهاست" عکس امام با اخم نگاهمان می کرد

Monday, November 15, 2010
 
پنجره
دوزار نمی ارزد
وقتی
دختر نداشته باشد
ولی بازش کن
هوای اینجا
عجیب
بوی جوراب گرفته