بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Saturday, July 20, 2013
 
-درباره ی من بنویس علی
- چی بنویسم آقا؟
شما مال کدام جنگ لعنتی هستید؟
- جنگهای جهان
  مثل هم اند علی
مرده های جنگهای جهان
مثل هم اند علی 
درباره ی من بنویس
نگذار من 
 بدون نام بمیرم