بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Thursday, September 9, 2021
 

 من هم مثل دیگران

جنگجویی

جواد و ریشو هستم

مشکلی با نماز یومیه ندارم

- هر روز نماز خواندن

زیاد سخت نیست

و بهترین جای دنیا

برای نماز خواندن کوه است -

شیر

تفنگ‌ش را حمایل کرد

و به مردم گفت

"تا برگردم

سعی کنید حتی اگر مردید

کمتر مرده باشید"