بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Friday, June 28, 2019
 

برای ترسیدن دیر است
برای آمادگی
 برای حمله‌ی دشمن
برای تفنگ زیبای بابا
که گفته 
همیشه باید
توی دست و بال آدم باشد
"تا من هستم
تا این تفنگ هست
ما هستیم 
شهر هست
قبیله هست
مردم هست
کردها به جنگ و مردن عادت دارند"

سکوت کرده باد
پرنده
مردم
و رودخانه

عین مه
مرگ
اتفاق سردی است
که مابین دره افتاده