بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Wednesday, January 2, 2019
 

اگر پسرم پرسید؟
بگو هیچ‌وقت
هر چه پرسید 
بگو هرگز
یا بگو هیچ
پسر باید 
از همین الان به روال سربازی عادت کند
به قصد هیچ عاشق شود
با هدف هیچ زندگی کند
برای هیچ بجنگد
و به خاطر هیچ کشته شود