بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, June 12, 2017
 
دویدم تا پشت خاکریز
آنجا فرخ را خاک کرده بودیم
اسحاق را
ادموند
و میثم که داماد سنگرمان بود
بیبیب بیب
بیبیب بیب
چراغانی کرده بودیم که اولی را زدند
و توپ دوم را احمدرضا گرفت
می گفتند عقاب آسیا است
و توپ سوم ...
میثم به حجله رفت
نامردها
گربه را دم حجله سر بریده بودند

دویدم تا پشت خاکریز
جایی که ما را خاک کرده بودند

شهرام شهیدی