بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Tuesday, June 6, 2017
 
چه تفاوت ساده ی تلخی درست می کند مردن یا نمردن بین آدم ها راه رونده بودن یا نرونده بودن بچه ی تپل مرده داشتن یا نداشتن چه تفاوت ساده ی تلخی است بین آنها که رفته‌اند و آنها که سعی می کنند تاب بیاورند. نبودن نشدن نتوانستن تمام حرفهایی که از نه شروع می شود  و آرامش بخش اند و پایان دهنده اند و گزینه های جهان را به یک غمگین زیبا می کشانند.

غم اصلی دنیا گزینه های شادمان و دونده ی جهان اند سرگرم خندیدن زمانی که
مرده ای
و مردیدن
زیباترین چشم‌ها را
نابوینا می سازد