بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Wednesday, June 14, 2017
 
زیرسیگاری را تکاندم در کیسه ی زباله
قاب عکس را تکاندم
که خاکش بریزد
آلبوم را تکاندم تا ازعکس ها
بریزد برف روییده بر سرو ریش
خودم را کجای خانه بتکانم
وقتی صدای بیسیم چی
در سرم الو می کشد هنوز؟

عمار عمار یاسر
عمار عمار یاسر
سوختیم برادر

سیگار را می تکانم در زیر سیگاری
حرکت از نو

شهرام شهیدی