بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, June 22, 2015
 

آرزوهای کوچک مغروق
وعده های عروسی مغروق
زیارت بردن مغروق
زیارت رفتن مغروق
عید مغروق
 قصه های موتور هزار مغروق
پیکان مغروق
آرزوی خانه ی مغروق

آرزوهای دست بسته ی مغروق
که خشکیده اند میان گل ها