بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Thursday, January 15, 2015
 
هفتاد و دو

- باید به تانک ها نگاه نکرد
نگاه 
دیو سیاه مفرغ را
بیدار می کند
بیا
دستهای من را بگیر
بدو با من 
بیا بدو با من

- خواب می دیدم
دریای خوب آرامی بود
ولو نشسته بودیم توی بالکن
غروب غمگین نبود اصلن
طلا که غم ندارد اصلن

- دیو را کشتیم
مرده ها را عقب بردیم 
جنازه ی تو
لای دندان دیو گیر کرده بود