بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Friday, October 17, 2014
 

برای جنگیدن لازم نیست قوی باشی باس جرات داشته با شد آدم برای جنگیدن.  این را فرمانده ها می گویند حرف های فرمانده ها کلن خالی بندی است بدون قوی بودن چطور می شود مهدی را از زیر خاک ها در آورد؟ بدون قوی بودن چطور می شود شب را ساده کرد بین برف ها؟ جنگ داستان آدم های خیلی قوی است این را بدانید که جنگ داستان آدمهای خیلی قوی است که گشنه و خسته و مچاله می شوند گلوله می خورند نفله می شوند توی تشنگی یا سرما...