بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, May 19, 2014
 
از وقتی شهید شدی دیگر باران نمی بارد یعنی باریدن که می بارد ولی مثل قبلن ها نیست جز نمی زند آدم را. آدم را گر نمی گیراند که دلش بخواهد و تو نباشی جبهه باشی و آدم هی به یادت جعفر طیار بخواند و هررکوع و سجودی آدم را یادت بیاندازد که می آمدی تو حمام و پشتم را می کشیدی. از وقتی شهید شدی هیچ چیز دنیا مثل قبلن ها نیست