بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Sunday, November 24, 2013
 


با حدقه ی خالیش
 سیاه نگام کرد

 سهراب
 دوست داشتم
 سر محله مان
 از همان درخت سبزهاست
 توی کوچه هنوز
 پانزده نفرند
 فکر کنند خوب
 به تو می گویند

 چشمهام سبز بود
 چشمهام سبز بود
 چشمهام سبز بود