بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Wednesday, October 9, 2013
 
باد می وزید بر

دو دشمن موفرفری
که هر دو شهرشان را
در کنار قلبشان
نگاه داشتند
و هر دو مادری شصت ساله با
 گیسهای صاف داشتند
و هر دو
پدر نداشتند
و هر دو
از دختری که دوست داشتند
خبر نداشتند
دو دشمن
که  از تمام شب
یک ستاره داشتند
ستاره ای
 که مال هیچکس نبود