بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Wednesday, August 8, 2012
 

لیلا لباس خریده 
محمد هفت ساله شده 
مادرم عیدی نو توی قرآن دارد 
سبزه داریم 
تلوزیون 
برنامه ی کودک دارد 
توپ های واقعی داریم 
ماهی قرمز هست 
آقاجان کت برقد پوشیده 
به درک که قرارگاه و هر چه
بر می گردم خانه
عید امسال باس خانه باشم 
پاهام کجا بود ؟ 
پاهام کجا افتاده؟