بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Thursday, August 2, 2012
 
بدترین آتش دنیا را
هیچ وقت نمی بینی
خردل
انفجار بزرگی است
که ذره ذره
توی بیمارستان

- خردل اضافه قربان؟
ممنونم
خردل اضافه خانوم؟
ممنونم

نگاه می کنندت
می روندت


- خردل اضافه قربان؟
ممنونم
خردل اضافه خانوم؟
ممنونم

در بیابان
دو تا جنازه ی قهوه ای داریم
بیست نفر آدم نارنجی هم
داد می کشند
داد می کشند