بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Tuesday, July 10, 2012
 
de la guerra

غمگین نباش پسرم
تو هم روزی 
سبیل و بازو خواهی داشت
و هیچ اسبی
خایه نمی کند به تو لگد بزند
غمگین نباش پسرم
تو هم روزی تفنگ خواهی داشت
و دختران با دامن رنگی پف پف
روی اسب آب می آورند برات
غمگین نباش پسرم
تو هم عرق خواهیکرد
تو هم برنده خواهی شد
مست خواهی کرد
خواهی خندید
غمگین نباش
نگران این زخم خونین نباش
مثل چال صورت
این زخمها
از پدر به پسرها
به ارث می رسند