بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Thursday, April 19, 2012
 
باد
 بهارها بوی مادر می آره؟
و صبح
از روهای رویای سنگر پیدا
مرخصی
مال بی مادر هاست
مادر که داشته باشی
با غصه ها و
بادها و بوی مادرها
تنها هستی
کسی برای بوسیدن نیست
سنگر با لبخندی
شانه اش را پیش آورده