بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Sunday, March 25, 2012
 
Mother care

بچه ام در حالت بازی
با سنگهای قبر
وقتی حواسم نبود
و قبر بابایش را می شستم
لیز خورد
و توی یکی از تابلوها افتاد
با سربندی و
ریش و لبخندی
گفتم
گفتم
"کودکم را بدهید
من کودکم را بوس نکرده بودم
لپهای قرمزش را
و دستهای چاقش را
بوس نکرده بودم
کنارش نخوابیده بودم به قدر کافی"

بچه ام ساکت بود
از توی تابلو
مردهای غمگین ریشو نگاهم می کردند