بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Friday, November 11, 2011
 
عین پیچک وحشی
سیمهای خاردار
از نرده های ساکت خانه
گذشته بود
گل داده بود روی تاقچه
و کبوتر مرده
با رنگ زرد چشمهاش
و سیاهی خونش
و یک دانه از پرهاش
که لرزان هنوز هم
توی باد بالا بود

- آدم مرده عین کفتره بابا
شهیدا کفترن بابا
کفتر مرده