بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, August 15, 2011
 

گفت "بزنی میخوای بیا بزن نمی ترسم کرد از هیچی نمی ترسه اومدم جنگ بجنگم تفنگ بده برات بجنگم تا دونه ی آخر گلوله کاک مراد از جنگیدن نمی ترسه ولی بیگاری نه کار نه اینکه نمی کنم ببین دستامو مرد آدم کارم ولی کار مفتی نمی کنم خودت برو سر سنگر برا خودت چایی بیار" کردای جنگ عجیبن کردا یه جوریند همه