بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, June 27, 2011
 
صلوهلوهولات

هجوم پارچه های عجیب قرمز
حرفهای شبیه صلوات
باندهای خونی
ناله های بسته به کله
بسته به بازو
بسته های به جان
والفجر لخته های بدبختی
لخته های بد
بخته های در سختی
کادانس عزیز جنگ ها به خواب
مرخصی های بی موقع
خوابهای عزیز
تفنگ های عزیز
بچه های عزیز
خاطرات عزیز
میهن عزیز
عزیزم

نگاه می کنی
خط به خط زندگیت را
عزیزهات
که نامه نامه
ناپدید می شوند

بعد

آی زندگی
آی زندگی