بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, April 18, 2011
 
گلوله
جایزه اش ستاره است
ستاره
جایزه اش دختر
دختر
عوض می کند زندگی آدم را
و داستان زندگی آدم را
در کتاب می نویسند

داستانت را
بذار می نویسم حمید
گلوله خوردی
ستاره شوهر کرد
دخترها از عکس جنازه ی پرپر
در کتاب ترسیدند
داستانت را
بذار می نویسم