بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Thursday, March 10, 2011
 
اگر حبیب تفنگ داشت
سینه خیز روی کوه می خوابید
زیاد را توی دوربین می دید
تق
می زد
در میان پیشانیش
بعد یک پک به سیگارش می زد
و کونه ی سیگارش را
توی خاکها می انداخت
بچه های کربلا از آن پایین
برق را توی چشمهاش می دیدند

اولش خوشحالی بود
بعد صدای تق تق می آمد
و حسین
لوله ی تانک های یزید را می دید
که از شیب تپه می آیند