بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Wednesday, July 7, 2010
 
کلاش را زمین بزاری یکی می آد تق بعد تق دیگه به فنا رفتی گوله از پیرنات رد می شه زیر پیرن و جر می ده می رسه به گوشت گوله حریص گوشته خون خوره دراکولاست به نیشت می کشه می ره تو داد می زنی هی درت می آد اون می ره تو می ره ججونت و می خوره هلپ بعد از اون ورت رد می شه خونت می پاشه روی گونی خودتم جنازه می شی زو سنگا. مثل اون عکسا که نشونت دادم پس کلاش و زمین نذار هرکار که میکنی کلاش و زمین نذار