بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Friday, May 28, 2010
 
یکی نان آورده بود نان بزرگ توی پارچه چرا این دیوانه ها نان هاشان را انقدر دراز می سازند؟ این جیم دیوانه از چیزهای بزرگ دراز می ترسد احتمالن مال دوران بچگی است. بیچاره را کشتیم اتفاقی بود. بعد تفنگش را خوردیم