بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Sunday, March 28, 2010
 
ته لهجه ی جنوبی باد
یادش افتاد
وقتی باد
تابستان بود
تو جنوب همیشه تابستان بود
تفنگش تشنه
تشنه ی انگلیسی ها
زبانش تشنه
مگر غیر از آب
چه می شود؟ چه می تواند
به آدم بگوید
بخند
بخسب
بشین
این آب
آب لعنتی
آخرش من را
و تمام جنبش های آزادیبخش
با مرام
خوش تیپ
با کلاس دنیا را
شکست خواهد داد