بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Saturday, January 30, 2010
 
این سنگر
گه گرفته بسکه توپ بیرون بود
و ما برای اجبار
توی سنگر قضای حاجت
بعد توی سنگر توپ
و ما و قضای حاجت
و ساندویچهای مانده
و تاقه های مسلسل خالی
یکجور باهالی
در هوا ول شد
مثل اینکه اصلن
وجود نداشتیم