بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Tuesday, September 29, 2009
 
"این همه می شوریش" می گفت "این همه روغن می زنی دستمال می کشی بعد درست آن وقتی که باید یک حکمی یک جایی نوشته که باید گیر کند و گیر می کند و همان یک لحظه به گایت" گفتم "تفنگهای ما اینطوری است" گفت "قربان عراقیها بروم چند نفر را تا حالا با تفنگ گیر کرده فرستانده ای آن دنیا" بعد گفت "همه ی تفنگهای دنیا همین طوری است همه ی چیزهای دنیا همینطوری است" بعد رفت وضو بگیرد...