بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Tuesday, May 12, 2009
 
شام غریقان
.
از اینجا تا
صدای شلمچه
رقته از گور مرده ها
زهرا
کی مرده؟
سرچی بریده؟
کی خلیفه حالا..؟
مهم نیست این
تو
برادری
عباسی
راننده
تو باید جنازه را برداشت
بوس
انگشتها را
دربیاوری از
توی پوتین
آخ
تو باید برای
عکس امامهای پاره
نوار چسب بگذاری
- الو برادر عباس
برادر
جلودار
آقا
عباس
بچه ها تشنن
شما کجایی؟
الو
الو
این بچه مینهای نفهمیده
درختهای خمپاره حتمن
بزرگ می شود یک روزی
تانک ها نزدیکند
با خودم گفتم
برو عباس
برای فهمیدن
جان آدم کافی است
- الو
مهدی جان
برانکار کم داریم
صدامو داری
رمزو ول کن
حسین شهید شد
آقا
شما کی برمی گردی؟
الو
الو...