بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Sunday, November 9, 2008
 
گفت "آدم مثل گلنگدن است به زور می کشیش بعد چفتش می کنی جبهه و او همانجا می ماند" بعد گفت "نامه ها ماشه اند یکهو پرواز می دهند آدم را" گفتم "بی خیال شو علی فقط دو ماه دیگه مونده" توی نامه را گریه کرد گریه کرد گریه کرد