بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Sunday, October 5, 2008
 
جنگ جواد شد
شمشیر زدیم آنقدر
که این نازیها
جنگ را جوادش کردند
گلوله نداشتیم
دوشکای شش لوله نداشتیم
حرف ما
برای دشمن بس بود
و تازه اگر می مردیم
قبر ما
توی تیررس بود
بچه های ما
و تازه ما
و از آن گذشته زنها را
و دوباره زنها را
این جواد بازیها
کار نازیها بود