بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Sunday, October 12, 2008
 
عینک چیز عجیبی است آدم عینکی توی جنگ فقط فحش می خورد غیر کامران که زیاد سیگار می کشید و هیچکس فحشش نمی داد. روز اول آمد گفت دور زن می خوام خندیدند گفت خوب تیر می زنم دور زن می خوام. یکی گرفت. بابایش کسی بود زیاد هم بچه اش را می خواست. می رفت یک جای دوری یک جای خیلی دور. وقتی گرایش را با خمپاره زدند عینکش را برای بابایش پس فرستادیم