بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Sunday, May 4, 2008
 
جای من
در بزرگراه نبود
توی های وی من را نمی خواستند
جک
صدای کسی به من گفت
جک
جک خسته
بیا برویم جنگ
سربازها لباس خوشگلی می
و دوستهای دختر چاقتری می
و درس می
و مردم آنها را دوست می
احمق بودم
مثل احمقها
به خاطر یک لوبیا
به خانه دیوها رفتم
مامان
مامان
من را نجات بده