بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Sunday, April 6, 2008
 
مهاریتوس
جیمز
ستوان چلچراغ ارتشان مخلصان بریتین
سلطان پیاده نظام هرگز
اعدامهای گروهی
مهاریتوس
قدرت شلیک
آسمان جل لایعقل
مست
اسبان ناتوان به آخور را
کره خر کجا بستی ؟