بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Tuesday, March 4, 2008
 
یک نفر
آب بیاورد
جای این خمپاره
چشمه شد
اوکی
ولی یک نفر برای من آب واقعی بیاورد
و چشمهای واقعی
و زبان واقعی
و دستهای واقعی
آن خمپاره لعنتی
که معجزه بود
و آب داشت برای بچه های دیگر
من را
کاملا از هستی
محو کرده است