بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, March 31, 2008
 
صدای گلوله آمد
دیدم
صدای گلوله آمد
و یکی افتاد
چشمهایش شبیه من بود
دستهایش شبیه من بود
گلابتون گیسش
روی پیشانی
و تفنگش
مسلسل من بود
وقتی صدای گلوله آمد
کسی افتاد
و انگار من
افتاده بودم