بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Sunday, January 13, 2008
 
بچه ها سنگ جمع می کنند
فردا صبح با کوچه دشمن دعواست
بچه های کوچه های دیگر نامردند
بچه های کوچه دیگر سنگ جمع می کنند
برای بچه های کوچه ما شبها
بچه ها سنگ جمع می کنند
فردا صبح با کوچه دشمن دعواست